031-38131000
کارشناسان راپکو

دپارتمان تولید نرم افزار

دپارتمان پشتیبانی نرم افزار

دپارتمان تست نرم افزار (QA)

دپارتمان تحقیق و توسعه

دپارتمان فروش

دپارتمان مالی ، اداری