031-38131000

دستورالعمل محاسبه عوارض خودرویی ۱۴۰۱

تاریخ بروز رسانی : 5 - 03 - 2022

یادآوری:

با توجه به بخشنامه های ارجاعی به بسیاری از شهرداریها در خصوص اجرایی نمودن سامانه سمیع از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با توجه به مشخص نبودن اینکه چه اتفاقی در حوزه عوارض خودرویی، پیش روی شرکتها و شهرداریها خواهد بود. سامانه عوارض خودرویی بهساز شرکت راپکو ، طبق سنوات قبل تا مشخص شدن کامل این موضوع فعال خواهد بود و خدمت دهی به مشتریان انجام خواهد شد.

لیکن روال محاسبات عوارض طبق قوانین قبل و تعرفه های جدید خودروهای سال ۱۴۰۱ خواهد بود. و روشهای محاسباتی همچنان طبق قوانین قبل انجام می شود و این موضوع تا پایان خردادماه و تعیین تکلیف بیشتر به همین صورت است و اگر قرار بر تغییر محاسبات باشد از ابتدای تابستان و پس از تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد.