031-38131000

سوالات متداول

اگر بر روی برگه محاسبه موردنظر فیش صادر شده باشد امکان ویرایش را ندارید ،ابتدا باید فیش صادرشده را حذف کنید تا به شما اجازه ویرایش برگه محاسبه را بدهد.

فیش وصول شده قابل اصلاح نیست مگر آنکه آنرا ابتدا از وصول خارج نمایید برای این مورد باید از عملیات لغو از وصول فیش استفاده نماید.