031-38131000

ثبت و محاسبات عوارض و مدیریت بر اداره درآمد شهرداری

اتوماسیون بهساز سیستم مدیریت درآمد شهرداری ها با هدف جامعیت بخشیدن و جمع آوری کلیه فرآیندهای واحد درآمد شهرداری و فرآیندهای منتهی به درآمد چون محاسبات عوارض شهرسازی و دفتر فنی،کسب و پیشه،خودرویی،نوسازی،درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ، در یک سیستم طراحی و تولید گشته است.

 

سیستم جامع ثبت و محاسبات عوارض و مدیریت بر اداره درآمد شهرداری

 

اتوماسیون بهساز سیستم مدیریت درآمد

در طراحی این سیستم سعی بر آن بوده است ، یکپارچگی سیستم های شهرداری ها از طریق ارتباط با سایر سیستم های شهرداری، آسانی در کاربری،جامعیت در پوشش کلیه فرآیندهای درآمدی، پشتیبانی آسان، بروزآوری تکنولوژی و انطباق با نیازهای شهرداری هاو آسان سازی فرآیندها مد نظر قرار گیرد. دیدگاه فرآیندنگری و فرآیندگرایی در این سیستم از مشخصات منحصر بفرد اتوماسیون بهساز میباشد.واحد درآمد و فرآیندهای وابسته به این واحد در هر مرحله ،‌حوزه تخصصی فعالیت این شرکت میباشد و تمام سعی شرکت بر این موضوع تمرکز داشته است.اعتقاد و دیدگاه این شرکت بر این موضوع متمرکز است، که اگر شرکتها به دیدگاه های تخصصی خود در طراحی و تولید سیستم تمرکزداشته باشند و برای رسیدن به سیستم های یکپارچه از ارتباط بین سیستم ها جهت انتقال داده های مورد نیاز استفاده کنند.

سیستم های طراحی شده از قابلیت فنی و تخصصی بالاتری برخوردار خواهند بود، که این موضوع امروزه کمتر در میان شرکت های همکار دیده میشود و شرکتها برای پوشش اهداف تجاری خود روی به تولید سیستم های مختلفی می آورند که تولید سیستم های مختلف تمرکز تخصصی را از بین برده و زیرسیستمهایی با عنوان یکپارچه ولی با کیفیت فنی و تخصصی پایین در هر موضوع تولید شده که برخی از زیرسیستم ها که حوزه اصلی تخصص است کیفیت بسیار بالایی دارد و برخی که فقط جهت تکمیل عنوان یکپارچگی در سیستم تعبیه شده از کیفیت بسیار پایینی برخوردار میباشد که باعث بزحمت افتادن شهرداری ها در گامهای پیاده سازی پروژه هایشان گشته است.

 

اتوماسیون بهساز سیستم مدیریت درآمد

 

گروه مشاورین راپکو بر مبنای این اعتقاد سعی داشته است که در حوزه فعالیتهای نرم افزاری شهرداری ها تمام تخصص خود را در جهت تولید اتوماسیون بهساز سیستم مدیریت درآمد شهرداری بکار گیرد، سیستمی که با تمام زیرسیستم های مورد نیاز درآمد، سعی در پوشش کلیه فرآیندهای واحد درآمد شهرداری ها داشته است .

بسته های پیشنهادی اتوماسیون بهساز